مرکز تشخیص رنگ خودرو عباس پور کرمان با پرسنلی مجرب اولین مرکز کارشناسی رنگ خودرو در کرمان می باشد. در این مرکز کارشناسی خودرو همراه با صدور برگه کارشناسی معتبر و وکیوم انجام می پذیرد.